Přijímací řízení

pro obor vzdělávání čtyřleté gymnázium 79-41-K/41

Přijímací řízení je uzavřeno, máme naplněnou kapacitu.

Informace k příjímacímu řízení 2022

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

 • 1. řádný termín - 12. dubna 2022
 • 2. řádný termín - 13. dubna 2022

Termíny školní přijímací zkoušky:

 • 1. řádný termín - 19. dubna 2022
 • 2. řádný termín - 20. dubna 2022

Cermat testům dáme váhu 60% (nutné minimum), naší školní zkoušce váhu 40%.

Náhradní termíny jednotné a školní příjímací zkoušky:

 • 1. termín - 10. května 2022
 • 2. termín - 11. května 2022

1. kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno a jeho znění včetně kritérií bude zveřejněno zde na webu nejpozději 31. 1. 2022.

Řádně vyplněnou přihlášku je třeba zaslat nebo doručit přímo do školy nejpozději do 1. 3. 2022. 

Jak bude probíhat školní příjímací zkouška

Uchazeči budou pozváni do školy na 8:30. Budou pracovat ve skupinách (pokud to Covid situace dovolí) a individuálně, součástí bude vyplnění dotazníku na našich školních laptopech a osobní pohovor s učiteli a ředitelkou školy. Cílem je navodit atmosféru běžného dne a přirozenou neformální cestou posoudit schopnosti a dovednosti uchazečů. Přijímáme 40 žáků.

V loňském roce jsme posuzovali následující kritéria, která se osvědčila, proto je zohledníme i letos. Celkový počet bodů, které mohl uchazeč získat, bylo 1001 bodů.

 1. 200 bodů - celkové vystupování 
 2. 100 bodů - motivovanost ke studiu
 3. 100 bodů - samostatnost
 4. 100 bodů - komunikativnost
 5. 100 bodů - základní uživatelské dovednosti
 6. 100 bodů - kreativita a schopnost poradit si s neznámou věcí
 7. 100 bodů - úroveň vyjadřování v psaném i mluveném projevu
 8. 100 bodů - úroveň mluvené angličtiny
 9. 100 bodů - osobní zájmy, studijní zájmy, celkový přístup k životu - aktivní/pasivní
 10. 1 bod - "prospěl s vyznamenáním" v 1. pololetí 2020/2021

Doporučujeme všem uchazečům a jejich rodičům nás předem kontaktovat, chceme zájemce o naši školu individuálně poznat.


Jak se na zkoušku připravit 

Na zkoušku se připravte tak, že se dobře vyspěte a den pojměte jako návštěvu u nás, u které buďte především sami sebou. U nás nebudeme posuzovat znalosti, které jsou odrazem krátkodobého učení, písemný test nebude zahrnovat typové otázky typické pro Cermat testy, nemá tedy význam se na přijímačky u nás nijak speciálně učit. 

Například vloni jsme se uchazečů v písemném testu ptali, jak si představují mimozemšťany. (Tato otázka tam letos zcela jistě nebude.) Jak vidíte, je to otázka, na kterou se jednak nedá úplně připravit, jednak na ni může být mnoho variant odpovědí. Můžete nám klidně napsat, že si mimozemšťany nijak nepředstavujete a jsou vám úplně ukradení. I tato odpověď se dá však prezentovat různou formou, a to je přesně to, co už právě posuzujeme. Už to začínáte chápat?

Pokud budeme chtít zjistit, jak vám to myslí, určitě vám nedáme matematický příklad, který jste již viděli, nebo něco příšerně složitého, u čeho se vám zavaří mozek. Daleko spíše dostanete jednoduchou úlohu ověřující vaše logické myšlení, případně otázku zjišťující váš zdravý odhad.

Můžeme vám připravit situaci, se kterou si nebudete vědět rady, a to je opět záměr, nejde nám o to zjistit, co předvádíte, když to máte nenaučené, jde nám o to vidět, jak si poradíte, když musíte řešení hledat a částečně improvizovat.

Máme zkušenost s tím, že se k nám nehlásí velké počty dětí, protože selekce probíhá právě už při samotném výběru naší školy - nejsme tradiční gymnázium a sledujeme jiné vzdělavací vize - možná i toto sdělení pomůže uklidnit vaše obavy z malé šance na přijetí a začnete se k nám těšit. 

Pokud se za každou cenu chcete na něco připravovat, mluvte anglicky, koukejte na anglická videa a na počítači travte čas nejen pařením her, ale děláním i jiných užitečných věcí - například: zkuste si na chvíli odpojit myš a poradit si pouze s klávesnicí, vymyslete si náhodně nějaké téma a pak ho zpracujte - jinak, než že zkopírujete wikipedii ;-) 

A nakonec: jsme gymnázium, zajímají nás i vaše jiné zájmy a například to, jestli se věnujete nějakému sportu.

Moc se na vás těšíme. Při přijímačkách budou pravděpodobně přítomní i naši současní prváci (pokud to Covid situace dovolí).

Výsledky přijímacího řízení

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v prvním kole je 40 žáků. Budou otevřeny dvě třídy prvních ročníků.

O přijetí uchazečů rozhodne pořadí uchazečů podle celkového součtu bodů získaných v jednotné přijímací zkoušce a školní přijímací zkoušce. 

Ředitelka školy zveřejní pořadí přijatých uchazečů 28. dubna 2022 na webu školy . Přijatí uchazeči budou seřazeni dle bodového pořadí.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělání se nezasílá. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělání budou odeslána doporučeně na adresu zákonného zástupce uchazeče. 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává ředitelce školy. Při vyřizování odvolání se postupuje podle pořadí uchazečů v celkovém soupisu výsledků přijímacího řízení. 

V souladu s § 36, ods. 3 správního řádu je účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Svůj úmysl vzdělávat se na 1. IT Gymnázium potvrdí přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce přijatého nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí . Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka 1. IT Gymnázia a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.