Co učíme

Propojené vzdělávací oblasti

 • Infor/matika, Humanities, Science, Anglický jazyk, Španělský jazyk, Sport a zdraví

Propojujeme vzdělávací oblasti, abychom učili v souvislostech. Například novodobé dějiny není příliš efektivní probírat odděleně - v dějepise, pak v literatuře, v základech společenských věd..., je to nejen kognitivně neefektivní, je to i nepraktické a zdlouhavé, protože všechno se vším souvisí. Týká se to vlastně všech epoch. Práci s textem také není potřeba vykazovat do hodin českého jazyka, protože textem je i politická diskuze, hejt na sociální síti, nebo výstup chatu GPT. Vždy potřebujete nejdřív pochopit obsah a záměr, teprve potom vás zajímají další okolnosti jako jsou formální jazykové prostředky, nebo zda je text pravopisně správně. Do humanities počítáme i výuku finanční gramotnosti a vedení studentů k podnikavosti. Zaměřujeme se na rozvoj estetického vnímání studentů, např. formou výtvarné tvorby. Při škole funguje divadelní klub, jehož členové z řad studentů chodí pravidelně na představení pražských scén.

V předmětu Science se podobným způsobem snažíme integrovat přírodovědné oblasti. Pro hlubší porozumění fyzikálním a chemickým tématům je většinou potřeba kvalitní matematický základ, proto je propojování přírodních věd náročnější a obnáší pečlivé plánování souslednosti témat, přesto se o to snažíme a snažíme se též rozvíjet u studentů zápal pro vědecké bádání a snahu o kritické zhodnocení zdrojů.

Ve všech oblastech nás zajímá zapojení umělé inteligence a možnosti jejího využití, pečlivě přitom rozlišujeme, k čemu se hodí a k čemu naopak ne, strojovému učení - po technické stránce se věnujeme v hodinách informatiky už v prváku a v dalších ročnících na to navazujeme hlubším detailem.

Angličtinu používáme nejen v hodinách angličtiny, ale všude tam, kde se to hodí. V našem týmu jsou rodilí mluvčí, kteří se snaží do svých hodin vnášet reálie zemí, jejichž jazykem mluví.

Máme také předmět "Vuelta" zaměřený na rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí. Název jsme si půjčili ze španělštiny a vznikl ve smyslu "vracíme se k tomu, co proběhlo, děláme retrospektivu". Cílem tohoto předmětu je naučit studenty posoudit výsledky své práce, zhodnotit vynaložené úsilí a osobní pokrok. Tento předmět je hodnocen pouze slovně.

Učíme v devadesátiminutových blocích. Ve škole nezvoní. Přestávky děláme i podle aktuální potřeby.

IT

Zabýváme se IT oblastmi napříč a propojujeme algoritmické myšlení s matematikou. V prváku projdou všichni studenti základy programování a tvorbou webu, ve druhém ročníku se zaměřujeme na databáze, technickou analýzou a možnostmi vývoje na frontendu. Ve třeťáku se soustředíme na linux, IoT a kybernetickou bezpečnost. Ve čtvrťáku pokračujeme a přidáváme IT architekturu, technické řešení komplexnějších problémů a celkový přehled digitálních kompetencí z pokročilého uživatelského hlediska, někteří studenti se již od třetího ročníku věnují vývoji vlastního softwarového projektu. 

YEAR 1 – C# basics, git, html, css, deployment, TCP/IP, micro:bit, ten finger typing and user skills

YEAR 2 – API, SQL databases, tech. analysis, Python, Javascript, frameworks, UX, social networks, AI

YEAR 3, YEAR 4 – Linux platform, algorithms, IoT, school software projects, Cyber security, IT architecture, Software development process and good practice, broader digital competence

Učební plán

Náš učební plán vychází z Rámcového vzdělávací programu pro gymnázia (RVPG), disponibilní hodiny využíváme k navýšení počtu hodin informatiky, angličtiny a tělesné výchovy. Máme vlastní předměty: Infor/matika, Humanities, Science a Sport a zdraví plně integrující vzdělávací oblasti popsané v RVPG, požadované výstupní kompetence v mnohém převyšujume.

Od třetího ročníku nabízíme studentům povinně volitelné předměty a semináře, čím vzniká možnost sestavovat si vlastní rozvrh zaměřený na oblasti, které student chce. Každý student má pak v rozvrhu tzv. "BASE" předměty, které jsou povinné a "ADVANCED" předměty, které si může navolit sám a musí pouze dodržet celkový počet hodin.

Ve školním roce 2023/2024 pro 3. a 4. ročník nabízíme tyto semináře:

 • Kybernetická bezpečnost
 • Algoritmizace
 • Python
 • Anglická konverzace
 • Finanční gramotnost
 • Tvůrčí psaní
 • Španělská konverzace
 • Úvod do sociologie
 • Psychologie
 • Debatování 

Legenda k předmětům

HUM - Humanities - propojené humanitní předměty (český jazyk, literatura, dějepis, základy společenských věd, finanční a mediální gramotnost...)

SCI - Science - propojené přírodovědné předměty (biologie, fyzika, chemie, geografie...)

IFM - Infor/matika - propojené IT včetně programování a matematika

SAZ - Sport a zdraví - tělocvik a výchova ke zdraví

AJ - Angličtina

ŠJ - Španělština

VUE - Vuelta - předmět zaměřený na zpětnou vazbu a sebereflexi, Vuelta ve významu okruh (nikoliv závod), vracíme se zpět, k tomu, co se událo, dle potřeb též třídnická hodina