Jak si představujeme moderní vzdělávání

Programovat neznamená koukat do obrazovky...

"Naším ultimátním cílem není dovést studenty k maturitě a připravit je co nejlépe na studium na vysoké škole, naším cílem je přivést studenty na práh dospělosti s vědomím, že věří sami v sebe a ve své schopnosti, k tomu jim předat konkrétní znalosti a dovednosti vysoce poptávané na pracovním trhu."

 • Učitelé jsou tým
 • Máme individuální přístup
 • Propojujeme vzdělávací oblasti
 • Využíváme technologie
 • Komunikujeme srozumitelně, věcně a efektivně
 • Zaměřujeme se na současné události a sledujeme trendy
 • Jsme napojeni na firmy, vědu a vysoké školy
 • Sportujeme, dbáme na zdravý životní styl
 • Nejsme dokonalí, jsme autentičtí

Učitelé jsou tým

Stejně jako každá firma může dobře fungovat jen tehdy, když lidé v ní efektivně spolupracují, tak i ve škole potřebuje pedagogický sbor tvořit tým. Jsme zvyklí se radit a společně sestavovat obsah výuky, učíme v tandemu, slaďujeme vzdělávací cíle nejen v rámci výuky jednotlivých předmětů, ale napříč školou. Preferujeme pružnou a věcnou komunikace a řešení problémů ve chvíli, kdy je to potřeba. Se studenty si tykáme.

Individuální přístup a formativní hodnocení

Individuální přistup u nás začíná již přijímacím řízením. Každého uchazeče chceme poznat osobně, zajímá nás, co ho baví, jaké má představy a proč si vybral naši školu. V úvodní fázi se scházíme i s rodiči. Výuka je pak stavěná tak, abychom pracovali s kolektivem třídy, ale mohli zohlednit individuální potřeby jednotlivých studentů.

Pokud je někdo nemocný, jsme připraveni ho připojit videokonferencí do třídy, učivo stavíme rovnou tak, aby mohlo být použito v onlinu. Máme studenty, kteří se věnují závodně nějakému sportu, s nimi se též domlouváme individuálně.

Hodnotíme nejen známkami, ale i formativní zpětnou vazbou. Formativní hodnocení provází celý proces vzdělávání u nás a je zaměřené na praktické sdělení, jak student učivu porozuměl, kde má rezervy a co může udělat, aby dosahoval lepších výsledků. Cílem takového hodnocení je sledovat osobní růst studenta a podpořit ho v jeho silných stránkách. 

Známka neboli sumativní hodnocení slouží k tomu, aby student věděl, jak si stojí na pomyslné stupnici měřitelného výkonu a mohl například vyhodnotit, že v některé oblasti nedosahuje obstojných výsledků, ačkoliv se snaží a intenzivně pracuje. 

Propojené vzdělávací oblasti

 • Infor/matika, Humanities, Science, Anglický jazyk, Španělský jazyk, Sport a zdraví

Propojujeme vzdělávací oblasti, abychom učili v souvislostech. Například novodobé dějiny není příliš efektivní probírat odděleně - v dějepise, pak v literatuře, v základech společenských věd..., je to nejen kognitivně neefektivní, je to i nepraktické a zdlouhavé, protože všechno se vším souvisí. Týká se to vlastně všech epoch. Práci s textem také není potřeba vykazovat do hodin českého jazyka, protože textem je i politická diskuze, hejt na sociální síti, nebo výstup chatu GPT. Vždy potřebujete nejdřív pochopit obsah a záměr, teprve potom vás zajímají další okolnosti jako jsou formální jazykové prostředky, nebo zda je text pravopisně správně. Do humanities počítáme i výuku finanční gramotnosti a vedení studentů k podnikavosti. Zaměřujeme se na rozvoj estetického vnímání studentů, např. formou výtvarné tvorby. Při škole funguje divadelní klub, jehož členové z řad studentů chodí pravidelně na představení pražských scén. 

V předmětu Science se podobným způsobem snažíme integrovat přírodovědné oblasti. Pro hlubší porozumění fyzikálním a chemickým tématům je většinou potřeba kvalitní matematický základ, proto je propojování přírodních věd náročnější a obnáší pečlivé plánování souslednosti témat, přesto se o to snažíme a snažíme se též rozvíjet u studentů zápal pro vědecké bádání a snahu o kritické zhodnocení zdrojů. 

V informatice se zabýváme IT oblastmi napříč a propojujeme algoritmické myšlení s matematikou. V prváku projdou všichni studenti základy programování a tvorbou webu, ve druhém ročníku se zaměřujeme na databáze, možnosti nasazování aplikací a možnostmi vývoje na frontendu. Ve třeťáku se soustředíme na linux, IoT a kybernetickou bezpečnost. Ve čtvrťáku se soustřeďujeme na IT architekturu, technické řešení komplexnějších problémů a celkový přehled digitálních kompetencí z pokročilého uživatelského hlediska, někteří studenti se již věnují vývoji vlastního softwarového projektu. 

Ve všech oblastech nás zajímá zapojení umělé inteligence a možnosti jejího využití, pečlivě přitom rozlišujeme, k čemu se hodí a k čemu naopak ne, strojovému učení - po technické stránce se věnujeme v hodinách informatiky už v prváku a v dalších ročnících na to navazujeme hlubším detailem. 

Angličtinu používáme nejen v hodinách angličtiny, ale všude tam, kde se to hodí. V našem týmu jsou rodilí mluvčí, kteří se snaží do svých hodin vnášet reálie zemí, jejichž jazykem mluví. 

Máme také předmět "Vuelta" zaměřený na rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí. Název jsme si půjčili ze španělštiny a vznikl ve smyslu "vracíme se k tomu, co proběhlo, děláme retrospektivu". Cílem tohoto předmětu je naučit studenty posoudit výsledky své práce, zhodnotit vynaložené úsilí a osobní pokrok. Tento předmět je hodnocen pouze slovně.

Učíme v devadesátiminutových blocích. Ve škole nezvoní. Přestávky děláme i podle aktuální potřeby.

Technologií se nebojíme, mobily nezakazujeme

"Vinit technologii ze zmatení světa nedává smysl. Technologie je neutrální. Její důsledky vyplývají z toho, jak ji používáme. Je to jako s ohněm. Museli jsme se párkrát spálit, ale nakonec jsme se naučili, že si na něm můžeme ohřát jídlo, aniž bychom přitom vypálili celou vesnici.", říká Petr Mára v rozhovoru pro byznys-energie.cz a my se s ním plně ztotožňujeme. Zcela aktuálně se to teď týká umělé inteligence a generativních jazykových modelů dostupných široké veřejnosti.

Moderní technologie využíváme denně i pro efektivní komunikaci. Jedním z příkladů je školní discord server, který nám umožňuje během několika sekund informovat celou školu, nebo se efektivně přemístit do společného hlasového kanálu. Do výuky též připojujeme studenty, kteří museli zůstat doma z důvodu nemoci, ale chtějí být aktivní. Učivo stavíme rovnou tak, aby mohlo být využíváno v onlinu a aby studenti mohli pokračovat v rozdělané práci doma. 

Nejsme dokonalí, jsme autentičtí

Učitel by podle nás měl být hlavně uvěřitelný. S velkým srdcem hovoří o pedagogické práci profesor Hejný v rozhovoru DVTV.

V zdravém těle zdravý duch

Naši studenti mají čtyři hodiny tělocviku týdně, což je dvojnásobná hodinová dotace, než je běžné. Přesný název předmětu zní Sport a zdraví, protože se věnujeme též zdravému životnímu stylu a dovednostem spojeným s první pomocí. Jsme přesvědčeni, že získat pozitivní vztah ke zdravému a ideálně i pravidelnému pohybu je velký benefit do života. 

K fyzickým aktivitám přistupujeme individuálně a zajímáme se i o přidružené disciplíny jako je sportovní fyzioterapie. Jakožto sportovně založený pedagogický tým máme vlastní sportovní aktivity a zcela přirozený zájem na tom, aby si každý našel pohyb, který mu vyhovuje. 

Kromě pravidelných lyžařských zájezdů pořádáme vodácké výjezdy a výlety s pěší turistikou. V případě zájmu, můžeme nabídnout i několik adrenalinovějších disciplín.

Učební plán

Náš učební plán vychází z Rámcového vzdělávací programu pro gymnázia (RVPG), disponibilní hodiny využíváme k navýšení počtu hodin informatiky, angličtiny a tělesné výchovy. Máme vlastní předměty: Infor/matika, Humanities, Science a Sport a zdraví plně integrující vzdělávací oblasti popsané v RVPG, požadované výstupní kompetence v mnohém převyšujume. 

Od třetího ročníku nabízíme studentům povinně volitelné předměty a semináře, čím vzniká možnost sestavovat si vlastní rozvrh zaměřený na oblasti, které student chce. Každý student má pak v rozvrhu tzv. "BASE" předměty, které jsou povinné a "ADVANCED" předměty, které si může navolit sám a musí pouze dodržet celkový počet hodin.

Ve školním roce 2023/2024 pro 3. a 4. ročník nabízíme tyto semináře:

 • Kybernetická bezpečnost
 • Algoritmizace
 • Python
 • Anglická konverzace
 • Finanční gramotnost
 • Tvůrčí psaní
 • Španělská konverzace
 • Úvod do sociologie
 • Psychologie
 • Debatování 

Programovat neznamená koukat do obrazovky...